Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48233
Title: Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu
Authors: Đặng, Tùng Lâm
Hoàng, Dương Việt Anh
Keywords: Nhà đầu tư tổ chức
Thanh khoản cổ phiếu
Bất cân xứng thông tin
Hoạt động giao dịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.21-31
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đối với thanh khoản cổ phiểu. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoáng Hà Nội trong khoản thời gian 2007 – 2017, kết quả cho thấy nhà đầu tư tổ chức có ảnh hưởng nghịch chiều đối với thanh khoản cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các chính sách và đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48233
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.