Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48233
Nhan đề: Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu
Tác giả: Đặng, Tùng Lâm
Hoàng, Dương Việt Anh
Từ khoá: Nhà đầu tư tổ chức
Thanh khoản cổ phiếu
Bất cân xứng thông tin
Hoạt động giao dịch
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.21-31
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đối với thanh khoản cổ phiểu. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoáng Hà Nội trong khoản thời gian 2007 – 2017, kết quả cho thấy nhà đầu tư tổ chức có ảnh hưởng nghịch chiều đối với thanh khoản cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các chính sách và đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48233
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.