Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48239
Title: Định hướng cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của các FTA thế hệ mới
Authors: Chu, Đức Dũng
Keywords: Thể chế kinh tế thị trường
Hội nhập kinh tế
Hiệp định thương mại song phương
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.43-50
Abstract: Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường đi liền với hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Một trong số đó là cải cách thể chế đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết của các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Bài viết nêu một số nhận định về thực trạng cải cách thể chế của Việt Nam trong thời gian vừa qua và đề xuất một số kiến nghị đối với việc đẩy nhanh việc cải cách trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48239
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.