Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48253
Title: Hàm phản ứng cung tôm sú tại đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Nhị Bảo Ngọc
Lê, Quang Thông
Phạm, Lê Thông
Thái, Anh Hòa
Keywords: Độ co giãn theo giá
Hàm phản ứng cung Nerlove
Mô hình giá kỳ vọng
Tôm sú
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.67-75
Abstract: Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của giá tôm sú tại cổng trại và các yếu tố khác đối với sản lượng cung tôm sú tại đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu bảng từ quý 1/2014 đến quý 4/2017 tại 4 tỉnh của vùng được sử dụng để ước lượng hàm phản ứng cung điều chỉnh từng phần của Nerlove. Kết quả ước lượng cho thấy, giá trễ là yếu tố quan trọng quyết định lượng cung tôm sú trong ngắn hạn và trong dài hạn. Ngoài ra, sản lượng tôm sú của kỳ trước và sản lượng tôm thẻ chân trắng trong kỳ có ảnh hưởng đến lượng cung tôm sú trong kỳ của người nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48253
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.