Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48255
Title: Những cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại tự do thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng: Một số kiến nghị chính sách
Authors: Đặng, Thu Thủy
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
Mở cửa thị trường tài chính
Dịch vụ tài chính
Hoạt động ngân hàng
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.60-70
Abstract: Hiện nay, nhiều quốc gia và khu vực đẩy mạnh việc hình thành các hiệp định thương mại tự do. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung của cộng đồng quốc tế và đã chủ động tham gia đàm phán, ký kết nhiều hiệp định tương tự với nhiều đối tác kinh tế quan trọng. Trong số các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là hiệp định đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này có một chương trình riêng xác lập khuôn khổ pháp lý cho đầu tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bài viết trình bày các nội dung chính của nó gồm: i) Các cam kết về môi trường pháp lý đối với hoạt động và cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng; ii) Các cam kết về mở cửa thị trường đối với các dịch vụ tài chính được phép cung cấp; và iii) Các cam kết về hoạt động tài chính ngân hàng như thanh toán, chuyển tiền đồng thời chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong hệ thống qui định pháp luật của Việt Nam hiện nay so với khung khổ của Hiệp định. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị chính sách đối với các cơ quan quản lý nhằm đẩy mạnh hoạt động tài chính ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48255
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.84 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.