Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48258
Title: Các yếu tố tác động đến FDI của Hàn Quốc vào châu Á
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Trần, Nhuận Kiên
Keywords: Chất lượng thể chế
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Hàn Quốc
Châu Á
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.03-13
Abstract: Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố tác động đến dòng FDI của Hàn Quốc vào 29 quốc gia và nền kinh tế ở khu vực châu Á trong giai đoạn 2012 – 2015. Sử dụng phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên, kết quả từ mô hình thực nghiệm cho thấy bên cạnh các yếu tố truyền thống như quy mô thị trường, khoảng cách địa lý, độ mở thương mại, thì yếu tố chất lượng thể chế có ảnh hưởng đến dòng FDI của Hà Quốc. Tuy nhiên, thay vì mọi chỉ số đo lường chất lượng thể chế, chỉ có ổn định chính trị và không bạo lực có tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến dòng FDI của Hàn Quốc. Bên cạnh đó chất lượng cơ sở hạ tầng, tỷ lệ lạm phát cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút FDI của Hàn Quốc nhưng các kết quả này không có ý nghĩa về mặt thống kê.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48258
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.