Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48260
Title: Tự chủ mở mới chương trình đào tạo tại các trường đại học công lập: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Giáo dục đại học
Tự chủ
Chương trình học
Mã ngành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.20-30
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề mà theo tác giả thì tự chủ trường đại học là xu thế tất yếu ngày nay và là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Sau khi phân tích thực trạng mở mới mã ngành, chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập (cơ sở pháp lý; kết quả mở mới chương trình tại các cơ sở giáo dục đào tạo đại học; thảo luận, đánh giá thành tựu, hạn chế của hoạt động mở mới mã ngành đối với các đơn vị công tự chủ) tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp cho tự chủ trường đại học ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48260
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.