Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48310
Nhan đề: Hiệu quả kinh tế trong trồng bắp lai của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Phạm, Lê Thông
Từ khoá: Hiệu quả kinh tế
Hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên
Bắp lai
Đồng bằng sông Cửu Long
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.52-62
Tóm tắt: Bài viết này ước lượng hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ sản xuất bắp lai tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến nó được ước lượng từ hệ phương trình đồng thời của hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas và hàm phi hiệu quả, dựa trên số liệu thu thập từ 240 nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai cho các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48310
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.