Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48340
Title: Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Lương, Quang Hiển
Keywords: Sức mạnh dân tộc
Sức mạnh thời đại
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.71-76
Abstract: Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là một trong những bài học lớn và xuyên suốt của dân tộc Việt Nam và của Đảng ta từ khi Đảng ra đời cho đến nay. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và các Cương lĩnh (Luận cương chính trị, Cương lĩnh tháng 2 năm 1951, Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bỗ sung và phát triển năm 2011)), Đảng ta luôn chỉ rõ kết hợp Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế là một trong những phương hướng chiến lược có tính chất quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48340
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.