Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48355
Title: Chính sách an toàn vĩ mô thông qua kênh truyền dẫn vốn đối với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
Authors: Phan, Hữu Việt
Phạm, Thị Hoàng Anh
Keywords: Chính sách an toàn vĩ mô
Trọng số rủi ro
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
Basel II
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.32-39
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của việc thay đổi hệ số rủi ro đối với các tài sản rủi ro, tổng dư nợ và chất lượng nợ tới mức độ đủ vốn của ngân hàng thương mại tại Việt Nam; đồng thời, đề xuất một số khuyến nghị cho ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng mức đủ vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nâng cao hiệu lực điều hành của chính sách an toàn vĩ mô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48355
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.