Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48376
Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành logistics tại Việt Nam
Authors: Ngô, Phúc Hạnh
Vũ, Thị Tâm
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Logistics
Trí tuệ nhân tạo
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành logistic
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.18-30
Abstract: Tại Việt Nam, việc phát triển dịch vụ logistics là một nhu cầu cấp bách, vì đó sẽ là một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn kết các dịch vụ logistic với phát triển hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và các lĩnh vực, ngành nghề khác. Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành logistics trên thế giới và tại Việt Nam, với phương pháp nghiên cứu định tính cùng việc phân tích các số liệu thu nhập được từ những dữ liệu thống kê, báo cáo về thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành logistic, từ đó đề xuất các khuyến nghị và chính sách cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48376
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.