Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48389
Title: Một số ngộ nhận về chiến lược
Authors: Hoàng, Xuân Long
Hoàng, Lan Chi
Keywords: Chiến lược
Xây dựng chiến lược
Phát triển nhảy vọt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.03-16
Abstract: Chúng ta đang bước vào kỳ tổng kết chiến lược cũ và xây dựng chiến lược mới. Đây là công việc phức tạp liên quan tới nhiều vấn đề khá cơ bản. Bài viết bàn tới những quan niệm mang tính chất ngộ nhận về: chiến lược mang tính phát triển nhảy vọt, tính chắc chắn trong chiến lược, tính chất khoa học trong văn bản chiến lược, sự thống nhất tuyệt đối của các thành phần tham gia xây dựng chiến lược, ưu thế của chiến lược so với chính sách thông thường, xác định mục tiêu chiến lược chỉ bằng các chỉ tiêu cũ, đánh giá chiến lược. Đồng thời cũng chỉ ra ngộ nhận về chiến lược mang lại nhiều hậu quả, ngộ nhận về chiến lược có thể lý giải được và phần nào đã được cảnh báo từ các học giả trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48389
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.