Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/483
Title: Thấy gì từ chỉ số năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ của Việt Nam 2006-2017
Authors: Nguyễn, Ngọc Trân
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh
Đổi mới công nghệ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.23-26
Abstract: Đầu năm mới 2018, nhìn lại năng lực cạnh tranh của đất nước và đóng góp của khoa học và công nghệ (KH&CN) vào năng lực đó; phân tích, so sách với thế giới và khu vực; từ đó nêu lên những vấn đề cần quan tâm; thiết nghĩ đó cũng là một cách đồng hành ngày Xuân cùng doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/483
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.