Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48415
Title: Thanh khoản cổ phiếu và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam
Authors: Đặng, Hữu Mẫn
Keywords: Thanh khoản cổ phiếu
Sáp nhập và mua lại
M&A
Khu vực sáp nhập
Công ty thâu tóm
Công ty mục tiêu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.54-63
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu đến quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập (nội địa hoặc xuyên biên giới) của các công ty thâu tóm ở thị trường sáp nhập và mua lại (M&A) Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 486 thương vụ trong giai đoạn 2005 – 2018. Dựa trên các kỹ thuật ước lượng thích hợp, kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty thâu tóm nước ngoài thông qua hình thức M&A xuyên biên giới có xu hướng lựa chọn các công ty mục tiêu có thanh khoản cổ phiếu cao để giảm thiểu rủi ro gia nhập thị trường mới và điều này phù hợp với giả thuyết thâm nhập thị trường. Kết quả này khẳng định tính thanh khoản cổ phiếu đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định khu vực sáp nhập của các công ty thâu tóm và cung cấp những hàm ý chính sách đối với nhà đầu tư và nhà quản trị công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48415
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.