Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48421
Title: Kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản: Cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Kết nối kinh tế
Doanh nghiệp
Việt Nam
Nhật Bản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.66-77
Abstract: Bài viết này trình bày tổng quan về kết nối kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản và chỉ ra các rào cản chính cản trở sự kết nối kinh tế giữa hai nước bao gồm: i) Các lĩnh vực ưu tiên chủ yếu trong việc kết nối kinh tế của Việt Nam với các đối tác trong đó có Nhật Bản ở cả cấp độ chính vĩ mô (chính phủ) và vi mô (doanh nghiệp) còn mơ hồ và chung chung; ii) Chính sách hợp tác và thu hút FDI của Việt Nam không có cấu trúc định hướng mục tiêu; iii) Việt Nam vẫn còn là nơi tương đối khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh so với các nước trong khu vực và; iv) Liên kết giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp trong nước còn thiếu và yếu. Việt Nam không những cần chỉ ra các biểu hiện và nguyên nhân của việc kết nối kinh tế chưa hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản mà còn phải có những hành động cụ thể để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của mối liên kết này. Để làm được điều đó. Việt Nam cần nâng cao năng lực của doanh nghiệp với hai trụ cột chính là: i) nâng cao năng suất và ii) học hỏi, chuyển giao công nghệ trong liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48421
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.