Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48426
Title: Phát triển của kinh tế tư nhân ở Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa đến nay và vai trò của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Đỗ, Diệu Hương
Trần, Thị Hải Yến
Keywords: Cải cách mở cửa
Kinh tế tư nhân
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.12-28
Abstract: 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc cũng gắn liền với 40 năm cải cách và phát triển kinh tế tư nhân. Trên thực tế, quá trình này đã trải qua những giai đoạn thăng trằm để có được vị trí vững chắc trong nền kinh tế quốc dân của Trung Quốc. Từ giai đoạn bị cấm phát triển hoàn toàn đến bị hạn chế, sau đó là khuyến khích phát triển và trở thành “thành phần quan trọng” của nền kinh tế như hiện nay. Trên thực tế, kinh tế tư nhân Trung Quốc đã đi vào tăng trưởng ổn định, ngày càng phát huy vai trò trong quá trình gia tăng lượng việc làm, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng quy mô xuất khẩu hàng hóa và cải thiện đời sống người dân trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48426
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.