Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48427
Title: Ảnh hưởng của khác biệt thể chế đến hối lộ của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam: Vai trò của cấu trúc quyền sở hữu
Authors: Võ, Văn Dứt
Keywords: Khoảng cách thể chế
Hối lộ
Công ty con
Cấu trúc quyền sở hữu
Điều tiết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.21-29
Abstract: Lý thuyết thể chế giả định rằng, khác biệt thể chế càng lớn thì khả năng đưa hối lộ của các công ty con thuộc công ty đa quốc gia càng nhiều. Mở rộng giả định này, nghiên cứu lập luận rằng, cấu trúc quyền sở hữu trong công ty con, có thể có ảnh hưởng “điều tiết” (moderating effect) đến sự ảnh hưởng nghịch chiều của khác biệt thể chế đến lối lộ của công ty con. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tại 82 công ty con đang hoạt động tại Việt Nam được trích từ dữ liệu của Ngân hàng Thế giới để kiểm định các giả thuyết. Kết quả hồi quy OLS cho biết rằng, các công ty con đến từ nước có nền thể chế khác biệt lớn được thành lập với hình thức sở hữu độc quyền hoàn toàn thì hối lộ nhiều hơn so với các công ty con được thành lập hình thức sở hữu liên doanh. Những hàm ý về quản trị được cung cấp trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48427
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.