Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48436
Title: Ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau lên độ tiêu hóa thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Lê, Quốc Việt
Trần, Văn Tiến
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của hàm lượng protein đến khả năng tiêu hóa thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm được bố trí với với 5 nghiệm thức thức ăn có hàm lượng protein: (i): 32% protein, (ii): 34% protein, (iii): 36% protein, (iv): 38% protein, (v): 40% protein, các nghiệm thức được bổ sung đầy đủ các acid amin phù hợp với nhu cầu của tôm thẻ chân trắng. Kích cỡ tôm trung bình là 17.3-18.1g, mỗi nghiệm thức lặp lại 4 lần thời gian thí nghiệm 5 tuần. Kết quả cho thấy nghiệm thức 34 % protein khi có bổ sung acid amin có và độ tiêu hoá thức ăn độ tiêu hoá protein cao nhất tương đương thức ăn 40%. Độ tiêu hóa thức ăn thức ăn và protein giảm khi hàm lượng protein giảm xuống 32%. Không có sự khác biệt về độ tiêu hóa lipid giữa các nghiệm thức thức ăn. Lượng chất thải và protein thải cũng thấp nhất ở nghiệm thức 34% protein. Thức ăn có hàm lượng protein 34% có bổ sung acid amin theo nhu cầu của tôm thẻ thích hợp cho nuôi tôm thẻ chân trắng.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48436
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
356.14 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.