Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48444
Title: Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc
Authors: Lê, Đăng Minh
Keywords: Tăng trưởng xanh
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Cơ cấu kinh tế xanh
Năng lượng mới và năng lượng tái tạo
Nâng cao chất lượng sống
Hàn Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.49-58
Abstract: Bài viết trình bày tiến trình xanh hóa nền kinh tế Hàn Quốc trong thập niên 2010. Nguy cơ biến đổi khí hậu cùng hậu quả tiêu cực của thời kỳ công nghiệp hóa nhanh chóng trong ba thập niên cuối thế kỷ XX là những nhân tố chủ yếu dẫn đến sự ra đời Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Ba trong số các mục tiêu chủ yếu của Chiến lược là: i) Thích ứng với biến đổi khí hậu; ii) Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao tính độc lập về năng lượng; iv) Phát triển công nghệ xanh. Các giải pháp mà Chiến lược đề ra một cách toàn diện trong mọi lĩnh vực từ xây dựng thể chế phù hợp, xanh hóa cơ cấu kinh tế, thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, chính sách đẩy mạnh đầu tư hoạt động R&D vì tăng trưởng xanh, cho tới nâng cao chất lượng sống và nhận thức của dân chúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48444
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.