Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48455
Title: Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đối với nền kinh tế Việt Nam: Sử dụng phương pháp phân tích đầu vào – đầu ra
Authors: Đinh, Hồng Linh
Nguyễn, Văn Chung
Keywords: Du lịch
Kinh tế
Tác động
Việt Nam
Bảng cân đối liên ngành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.22-27
Abstract: Nghiên cứu này phân tích tác động của ngành du lịch đối với nền kinh tế Việt Nam dựa trên những mối quan hệ qua lại giữa các ngành kinh tế. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích sự liên kết trong việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ của 12 nhóm ngành của Việt Nam trên cơ sở sử dụng bảng cân đối liên ngành các năm 2007 và 2012. Phương pháp phân tích liên kết xuôi (forward linkages) đã được sử dụng để xác định vai trò và tầm quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn. Kết quả từ các kịch bản được xây dựng dựa trên mô hình đầu vào – đầu ra (sử dụng bảng cân đối liên ngành của Việt Nam năm 2012) cho thấy, ngành du lịch mang lại sự tăng trưởng về giá trị cho nhiều ngành khác, đặc biệt là ngành nông nghiệp, ngành chế biến thực phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48455
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.