Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48466
Title: Tác động của FDI tới kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Nguyễn, Hải Đông
Keywords: Thu hút
FDI
Tăng trưởng kinh tế
Xã hội
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.61-70
Abstract: Sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn, khu vực FDI đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế, xã hội của Hà Nội (giai đoạn 2000 – 2018) bằng phương pháp tính hệ số tương quan hạng Spearman, kết quả cho thấy: hệ số tương quan nhỏ ở cả các tác động cùng chiều và ngược chiều, tác động của FDI đến các biến số đại diện cho phát triển kinh tế - xã hội không thực sự rõ nét, qua đó đưa ra một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI của Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48466
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.