Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48483
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Quyết Thắng
Nguyễn, Thị Thu Hòa
Từ khoá: Liên kết đào tạo
Trường đại học và doanh nghiệp
Lĩnh vực du lịch
Các yếu tố ảnh hưởng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.46-56
Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp phân tích định tính kết hợp với định lượng, với 300 mẫu điều tra tại các trường đại học có đào tạo ngành du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích và công tác liên kết đào tạo bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố: tổ chức, hoàn cảnh, triển khai và quan điểm liên kết (trường đại học). Từ đó nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết đào tạo, phát triển du lịch của Thành phố.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48483
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.