Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48491
Title: Ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm trà Oolong Cầu Đất Farm, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Văn Anh
Keywords: Nhận biết thương hiệu
Hoạt động truyền miệng
Trà Oolong
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.76-86
Abstract: Bài viết đánh giá các yếu tố tác động đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm trà Oolong Cầu Đất Farm. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát 275 khách hàng đã sử dụng sản phẩm trà Oolong của công ty trà Cầu Đất Farm, kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của trà Oolong xếp theo mức độ giảm dần gồm: uy tín, sự hài lòng và truyền thông, đồng thời, nhận biết thương hiệu ảnh hưởng cùng chiều đến hoạt động truyền miệng. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đã đưa ra một số hàm ý quản trị để gia tăng hoạt động truyền miệng thông qua nhận biết thương hiệu bằng cách cải thiện ba yếu tố trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48491
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.