Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48492
Title: Một số giải pháp và kiến nghị xây dựng khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng ở Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Phương Hoa
Phạm, Thị Tâm
Keywords: Kinh tế vùng
Chính sách kinh tế vùng
Xây dựng chính sách pháp luật vùng
Chính sách vùng Việt Nam
Luật Quy hoạch 2017
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.87-96
Abstract: Từ góc độ quản lý nhà nước và căn cứ vào Luật Quy hoạch 2017, bài viết trình bày thực trạng khung chính sách pháp luật về kinh tế vùng của Việt Nam, đánh giá hạn chế của khung chính sách kinh tế vùng và đề xuất một số giải pháp xây dựng khung chính sách pháp luật kinh tế vùng phù hợp với bối cảnh mới và góp phần nhanh chóng triển khai Luật Quy hoạch 2007.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48492
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.