Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48492
Nhan đề: Một số giải pháp và kiến nghị xây dựng khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng ở Việt Nam
Tác giả: Đặng, Thị Phương Hoa
Phạm, Thị Tâm
Từ khoá: Kinh tế vùng
Chính sách kinh tế vùng
Xây dựng chính sách pháp luật vùng
Chính sách vùng Việt Nam
Luật Quy hoạch 2017
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.87-96
Tóm tắt: Từ góc độ quản lý nhà nước và căn cứ vào Luật Quy hoạch 2017, bài viết trình bày thực trạng khung chính sách pháp luật về kinh tế vùng của Việt Nam, đánh giá hạn chế của khung chính sách kinh tế vùng và đề xuất một số giải pháp xây dựng khung chính sách pháp luật kinh tế vùng phù hợp với bối cảnh mới và góp phần nhanh chóng triển khai Luật Quy hoạch 2007.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48492
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.