Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48499
Title: Quá trình hoàn thiện thể chế của Chương trình GMS của ADB và cơ hội phối hợp thể chế trong hợp tác GMS
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: ADB
Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng
Thể chế và cơ chế hợp tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.03-14
Abstract: Chương trình Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng của ADB đã trải qua gần ba thập niên phát triển và đã có một số thay đổi trong cấu trúc thể chế hoạt động của nó. Cùng với Chương trình này, hợp tác giữa các nước trong đồng bằng lưu vực Mê Công mở rộng còn thực hiện thông qua nhiều chương trình khác nữa. Giữa chúng có những tương đồng và khác biệt nhất định, tạo nên cơ sở cho việc phối hợp giữa các chương trình. Bài viết tập trung vào phân tích hai vấn đề chính là quá trình hoàn thiện thể chế của Chương trình Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng của ADB và chỉ ra cơ hội có thể kết nối, phối hợp giữa các cơ chế khác nhau trong hợp tác GMS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48499
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.