Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48508
Title: Đổi mới chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Keywords: Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp
Chính sách
Mô hình
Hạn chế
Thành tựu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.69-79
Abstract: Bài viết này trình bày những kết quả, hạn chế của phong trào hợp tác xã nông nghiệp từ khi thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đến nay và đề xuất những chính sách, giải pháp mới để phát triển hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48508
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.