Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4851
Title: Xu hướng thay đổi diện tích đất canh tác của hộ nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng
Authors: Phạm, Thị Mai Hương
Nguyên, Thành Vũ
Đồng, Văn Đạt
Keywords: Thay đổi cơ cấu
Đất canh tác
Nông hộ
Đồng bằng sông Hồng
Diện tích
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.78-80
Abstract: Thay đổi cơ cấu về diện tích đất nông nghiệp đang diễn ra tại Việt Nam cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên kết quả thực tế lại cho thấy xu hướng chuyển dịch về diện tích hộ lại ngược với xu hướng chung khi diện tích trung bình của nông hộ ngày càng nhỏ đi và số lượng các hộ có diện tích nhỏ ngày càng tăng. Chính vì vậy cần phải xác định đúng xu hướng chuyển dịch về cơ cấu của diện tích hộ nông thôn để có thể có những chính sách điều chỉnh kịp thời.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4851
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_250.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.225.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.