Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48521
Title: Quá trình hình thành và phát triển của kế toán nhà nước
Authors: Chúc, Anh Tú
Phạm, Thu Huyền
Lê, Thị Thanh Nhung
Chúc, Kim Toàn
Keywords: Kế toán Nhà nước
Hình thành
Phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.58-64
Abstract: Bài viết trình bày một cách ngắn gọn về quá trình hình thành và phát triển của kế toán nhà nước từ khi bắt đầu hình thành tới giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48521
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.