Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48532
Title: Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Hoàng, Dương Việt Anh
Lê, Thùy Dung
Keywords: Giám đốc điều hành
CEO
Tỷ suất sinh lời
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.57-63
Abstract: Sử dụng mẫu gồm 743 công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 – 2017, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của giám đốc điều hành đến tỷ suất sinh lời của công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ suất sinh lời của công ty có xu hướng tăng cao hơn khi giám đốc điều hành không kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị: mức độ sở hữu của giám đốc điều hành càng cao càng có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất sinh lời của các công ty; giới tính của giám đốc điều hành có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các công ty niêm yết. Đồng thời, bài viết đề xuất một số hàm ý liên quan đến vấn đề quản trị của các công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48532
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.