Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4854
Title: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Tiến
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Ngân hàng thương mại
Tái cấu trúc
Nâng cao chất lượng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.84-86
Abstract: Những năm qua hệ thống NHTM trong nước đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô tài sản, mạng lưới giao dịch, sản phẩm dịch vụ, cũng như hệ thống công nghệ ngân hàng. Hệ thống các NHTM Việt Nam được chia làm 2 nhóm dựa vào quan hệ sở hữu: một là, các NHTM do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn; hai là, nhóm các NHTM cổ phần. Hệ thống các NHTM Việt Nam phát triển nhanh về số lượng và nguồn vốn sở hữu sau khi đổi mới, nhất là từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4854
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_272.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.