Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48546
Title: ODA của Nhật Bản cho các nước ASEAN đầu thế kỷ XXI
Authors: Lê, Đăng Minh
Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Hợp tác phát triển
ODA Nhật Bản
ODA Nhật Bản cho ASEAN
ODA cho vay
ODA không hoàn lại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.11-19
Abstract: Từ những năm đầu của thập niên 1980 đến nay, các quốc gia ASEAN luôn là những địa chỉ được chú trọng trong các kế hoạch phân bổ Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản (cả về tổng giá trị lẫn tỷ trọng). Đặc biệt, trong hai thập niên qua, nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho khu vực này, vì những tác động trong và ngoài Nhật Bản cũng như ASEAN, cả kinh tế, chính trị lẫn xã hội, đã có những biến chuyển khác so với cuối thế kỷ XX. Bài viết này đề cập chủ yếu đến những đặc điểm mới trong vốn hỗ trợ Nhật Bản dành cho các quốc gia ASEAN từ đầu thế kỷ XXI, tức là từ khi Nhật Bản mất vị trí nhà tài trợ vốn phát triển hàng đầu thế giới vào năm 2000, và phân tích những nguyên nhân (hay những nhân tố tác động) chủ yếu dẫn đến những đặc điểm mới đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48546
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.