Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48550
Title: Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài trong CPTPP và EVIPA
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Nguyễn, Thị Anh Thơ
Keywords: CPTPP
Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư
EVIPA
Nhà đầu tư nước ngoài
Tranh chấp đầu tư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 09 .- Tr.34-47
Abstract: Bài viết phân tích đặc điểm khác biệt nổi bật của cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư giữa chính phủ và nhà đầu tư (ISDS) trong Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Binh Dương (CPTPP), đồng thời đưa ra những bình luận về nguyên do của sự khác biệt trong lựa chọn cơ chế ISDS trong các Hiệp định CPTPP và EVIPA. Từ đó, bài viết đề xuất giải pháp để thực thi hiệu quả các cam kết về ISDS của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48550
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.04 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.