Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48555
Nhan đề: Sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới đất nước
Tác giả: Lương, Quang Hiển
Quách, Văn Hà
Từ khoá: Giáo dục
Đào tạo
Khoa học
Công nghệ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.88-91
Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016) của Đảng đã xác định phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục khẳng định quan điểm “giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là đầu tư cho phát triển”. Đây là một trong bốn vấn đề trong Nghị quyết phân về Văn hóa - xã hội và con người của Đảng trong bối cảnh mới của cách mạng hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48555
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.