Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48555
Title: Sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới đất nước
Authors: Lương, Quang Hiển
Quách, Văn Hà
Keywords: Giáo dục
Đào tạo
Khoa học
Công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.88-91
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016) của Đảng đã xác định phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục khẳng định quan điểm “giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là đầu tư cho phát triển”. Đây là một trong bốn vấn đề trong Nghị quyết phân về Văn hóa - xã hội và con người của Đảng trong bối cảnh mới của cách mạng hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48555
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.