Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48556
Nhan đề: Bẫy thu nhập trung bình và thách thức cho các nước đang phát triển
Tác giả: Nguyễn, Quỳnh Huy
Từ khoá: Bẫy thu nhập trung bình
Bất bình đẳng
Công nghiệp hóa
Đầu tư nước ngoài
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.11-18
Tóm tắt: Bài viết chứng minh rằng, các nước thành công trong thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình có chất lượng nhân lực cao hơn, nhất là tỷ lệ nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển, mức độ bất bình đẳng và khu vực phi chính thức thấp hơn. Đặc biệt các nước này có mức độ liên kết sâu với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy cơ chế nâng cấp công nghệ trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, bài viết đã chỉ ra các tiền đề quan trọng để các nước thu nhập trung bình hiện nay cần ưu tiên thực hiện nếu muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48556
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.