Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48556
Title: Bẫy thu nhập trung bình và thách thức cho các nước đang phát triển
Authors: Nguyễn, Quỳnh Huy
Keywords: Bẫy thu nhập trung bình
Bất bình đẳng
Công nghiệp hóa
Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.11-18
Abstract: Bài viết chứng minh rằng, các nước thành công trong thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình có chất lượng nhân lực cao hơn, nhất là tỷ lệ nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển, mức độ bất bình đẳng và khu vực phi chính thức thấp hơn. Đặc biệt các nước này có mức độ liên kết sâu với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy cơ chế nâng cấp công nghệ trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, bài viết đã chỉ ra các tiền đề quan trọng để các nước thu nhập trung bình hiện nay cần ưu tiên thực hiện nếu muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48556
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.