Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48571
Title: Phản ứng tiền tệ của châu Á và Việt Nam với tác động tràn từ chính sách tiền tệ Trung Quốc: Sự khác biệt từ đặc điểm kinh tế
Authors: Phạm, Thị Tuyết Trinh
Bùi, Thị Thiện Mỹ
Lê, Phan Ái Nhân
Keywords: BVAR
Châu Á
Chính sách tiền tệ
Tác động tràn
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 06 .- Tr.05-27
Abstract: Nghiên cứu phân tích phản ứng tiền tệ của châu Á và Việt Nam với cú sốc chính sách tiền tệ Trung Quốc bằng mô hình tự hồi quy vectơ ứng dụng thống kê Bayes (BVAR). Các đặc điểm gồm: Độ mở thương mại, mức hội nhập tài chính, chế độ tỷ giá và tình trạng phụ thuộc hàng nguyên nhiên liệu thô được tính đến trong mô hình làm cơ sở giải thích sự khác nhau trong phản ứng. Sử dụng dữ liệu tần suất quý của 10 nước châu Á và Việt Nam trong giai đoạn Quý I/2002 – Quý III/2018, nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ châu Á không phản ứng với cú sốc chính sách tiền tệ Trung Quốc nhưng chính sách tiền tệ Việt Nam có phản ứng. Mức hội nhập tài chính và chế độ tỷ giá không phải là nguyên nhân giải thích cho sự khác biệt trong phản ứng với tác động của chính sách tiền tệ Trung Quốc. Chính sách tiền tệ của nước có độ mở thương mại cao và xuất khẩu hàng nguyên nhiên liệu thô phản ứng với chính sách tiền tệ Trung Quốc trong khi chính sách tiền tệ của nước có độ mở thương mại thấp và nhập khẩu hàng nguyên nhiên liệu thô lại không phản ứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48571
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.