Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48574
Nhan đề: Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tại Việt Nam
Tác giả: Lý, Phương Thùy
Vương, Quốc Duy
Phạm, Lê Thông
Từ khoá: Doanh nghiệp
Hiệu quả hoạt động
Cấu trúc vốn
Việt Nam
3SLS
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 06 .- Tr.28-45
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ tương tác đồng thời giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, sử dụng mô hình hệ phương trình đồng thời được ước lượng bằng phương pháp binh phương nhỏ nhất ba bước (3SLS) với hiệu ứng cố định của doanh nghiệp. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng của 19,453 doanh nghiệp với 33.415 quan sát thuộc các ngành: Nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, và bất động sản được trích từ bộ số liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thống kê thực hiện giai đoạn 2009-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nợ nhiêu hơn khi hiệu quả đạt được càng cao, và ở chiều ngược lại, tỷ lệ nợ tác động lên hiệu quả hoạt động theo dạng hình chữ U ngược. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy các Việt Nam; nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bao gồm: Tài sản hữu hình, thời gian hoạt động, quy mô và loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, cấu trúc vốn của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào: Tài sản hữu hình, đặc điểm riêng của tài sản, lợi ích thuế phi nợ vay, quy mô và loại hình của doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48574
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.251.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.