Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48576
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định liên kết giữa hộ nuôi với các tác nhân tham gia chuỗi cung ứng cá hồng Mỹ tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Hồ, Huy Tựu
Keywords: Cá hồng Mỹ
Chuỗi cung ứng
Lý thuyết TPB
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 06 .- Tr.46-65
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích giải thích ý định liên kết giữa hộ nuôi với các tác nhân khác tham gia chuỗi cung ứng cá hồng Mỹ tại Việt Nam. Nghiên cứu mở rộng lý thuyết hành vị dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) bằng việc tích hợp năm biến: Sự tin tưởng, văn hóa liên kết, chính sách chính phủ, kiến thức liên kết, sự bất định của liên kết để giải thích cho các biến của mô hình hành vị dự định gốc là: Thái độ, chuẩn mực xã hội, kiểm soát hành vi và ý định liên kết chuỗi. Bằng cách sử dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc trên kỹ thuật phân tích bình phương tối thiểu bán phần (PLS-SEM) để kiểm tra độ tin cậy, độ giá trị các thang đo trên mẫu khảo sát gồm 170 hộ nuôi cá hỏng Mỹ tại năm tỉnh: Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên và Nghệ An, kết quả cho thấy các giả thuyết đề xuất đều được ủng hộ bởi dữ liệu. Trước bối cảnh các nghiên cứu định lượng sử dụng lý thuyết hành vi dự định để giải thích cho động cơ liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng sản phẩm là khá hiểm hiện nay thì kết quả nghiên cứu trong trường hợp chuỗi cá hồng Mỹ - một đối tượng nuôi mới tại Việt Nam là quan trọng để tạo nên những đóng góp ý nghĩa cả về học thuật lẫn các hàm ý chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48576
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.