Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48577
Title: Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Trần, Diệu Loan
Keywords: Kiểm soát
Người tiêu dùng
Hợp đồng theo mẫu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 09 .- Tr.59-73
Abstract: Hợp đồng theo mẫu ra đời từ cuộc cách mạng công nghiệp thế ki XIX với sự xuất hiện của nền sản xuất và cung cấp hàng hóa đại trà. Trên thế giới, từ những năm 1930 đến những năm 1980, tất cả các quốc gia thành viên trong Cộng đồng châu Âu đã bị thuyết phục về sự cần thiết phải điều chỉnh các điều khoản chung trong hợp đồng tiêu dùng bằng pháp luật. Tại Việt Nam, tình trạng doanh nghiệp sử dụng các hợp đồng theo mẫu mang ý chí đơn phương, áp đặt quyền lợi của mình lên người tiêu dùng vào những năm 2000 đã đặt ra nhu cầu và là tiền đề ra đời các quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2010. Trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, bài viết phân tích khái niệm hợp đồng theo mẫu, nhu cầu kiểm soát hợp đồng theo mẫu dưới góc độ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam, đánh giá một số kết quả đạt được cũng như những vướng mắc trong thực trạng kiểm soát và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48577
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.