Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4858
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục đại học Việt Nam : Thách thức, cơ hội và chiến lược tiếp cận
Authors: Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Giáo dục đại học
Thách thức
Chiến lược tiếp cận
Cơ hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.100-102
Abstract: Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đã và đang diễn ra trên khắp thế giới ngày càng triệt để. Nghiên cứu về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã chỉ ra rằng GDĐH nước ta đang đứng trước những thách thức và cơ hội to lớn; Đồng thời nghiên cứu cũng đưa ra một số chiến lược tiếp cận trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm hướng đến một nền giáo dục 4.0 của nước nhà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4858
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_434.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.