Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48599
Title: Mô hình tổ chức điều phối liên kết vùng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Vũ, Ngọc Quyên
Hà, Huy Ngọc
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Mô hình tổ chức điều phối
Liên kết kinh tế vùng
Kinh nghiệm quốc tế
Đồng bằng sông Cửu Long
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.60-69
Abstract: Trong thời gian, qua liên kết vùng đã bắt đầu được chú ý xây dựng, song thể chế vùng còn đang gặp nhiều hạn chế. Bộ máy tổ chức điều phối phát triển vùng cần phải được đổi mới, hoàn thiện hơn nữa để có thể đảm trách được vai trò điều phối phát triển vùng. Do vậy, nghiên cứu những mô hình bộ máy tổ chức vùng, cũng như các phương thức liên kết vùng ở một số quốc gia trên thế giới từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa để áp dụng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới trong đó có Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48599
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.