Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48610
Title: Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đài Loan
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tăng trưởng kinh tế
Quan điểm và chính sách hỗ trợ
Đài Loan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.14-23
Abstract: Ở Đài Loan, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ được nhận định đánh giá đúng về vai trò của nó đối với tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, luôn nhận được sự quan tâm thích đáng và liên tục từ phía Chính phủ, với các hướng dẫn và giải pháp chính sách phù hợp. Bài viết này tập trung phân tích quan điểm của Chính phủ Đài Loan trong hoạch định chính sách hỗ trợ đối với khu vực này và một số kết quả đạt được cho đến nay. Trên cơ sở nghiên cứu bài viết có một số nhận xét sau: a) Chính phủ Đài Loan quan tâm liên tục và kịp thời đến việc hoàn thiện hệ thống luật pháp; b) Các cơ quan hỗ trợ DNVVN, hoạt động tích cực và có cơ chế giám sát phù hợp; c) Hoạt động hỗ trợ được tập trung chủ yếu vào tư vấn và hường dẫn chính sách, đào tạo kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ, do đó, góp phần tạo nên sự phát triển ngày càng bền vững của các DNVVN; d) Có cơ chế và chính sách buộc doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp; và j) Duy trì và phát triển tốt các ngành công nghiệp truyền thống địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48610
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.