Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48634
Title: Phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Đức
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Phát triển bền vững
Bảo tồn và phát triển
Cộng hòa Liên bang Đức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.32-41
Abstract: Để một quốc gia phát triển bền vững hướng đến một xã hội công bằng thì doanh nghiệp xã hội vừa là sự lựa chọn, vừa là xu hướng trong giải quyết những vấn đề xã hội và môi trường phát sinh. Bài viết này làm rõ khái niệm về doanh nghiệp xã hội, những nội dung cơ bản về sự phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Đức, với trọng tâm là những tâm điểm về chính sách và ý tưởng của Chính phủ Đức trong quá trình hỗ trợ loại hình doanh nghiệp này phát triển. Kinh nghiệm của nước Đức cho thấy doanh nghiệp xã hội đang chứng tỏ là một trong những phương thức giải quyết hiệu quả và bền vững các thách thức trong quá trình phát triển, và có thể dẫn đến thay thế khu vực nhà nước trong lĩnh vực công, trước mắt là bổ sung cho Nhà nước Đức trong giải quyết các vấn đề xã hội như hỗ trợ và nâng cao năng lực cho nhóm người yếu thế, đặc biệt đối với người nhập cư, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48634
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.