Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48695
Title: Phát triển kinh tế tập thể - kinh nghiệm từ Bắc Giang
Authors: Vũ, Khắc Hùng
Keywords: Kinh tế tập thể
Định hướng phát triển
Bắc Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.53-56
Abstract: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Giang đạt 16,2% - đứng thứ 2 cả nước và đứng đầu khu vực. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm 3,3% còn 15,8%. GRDP bình quân đầu người ngày càng thu hẹp so với bình quân cả nước đạt 2.620 USD/ người bằng 93,5% so với cả nước, tăng 13,9% so với năm 2018. Quy mô GRDP của tỉnh tăng 19% đạt 108.915 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,7 tỷ USD - đứng thứ 16 cả nước, thứ 2 Vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đạt được những thành tựu kinh tế như vậy là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã... Để phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung, kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng thì trong bài viết tác giả đã nêu đánh giá thực trạng thực tế tại địa phương và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48695
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.