Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48736
Title: Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng
Authors: Trương, Văn Quý
Lương, Quang Hiển
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối đối ngoại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.94-96
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường: đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thời cơ đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. Đại hội XII của Đảng có nhiệm vụ lớn lao là hình thành chủ trương, mục tiêu vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và sự kỳ vọng của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48736
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.