Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48736
Nhan đề: Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng
Tác giả: Trương, Văn Quý
Lương, Quang Hiển
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối đối ngoại
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.94-96
Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường: đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thời cơ đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. Đại hội XII của Đảng có nhiệm vụ lớn lao là hình thành chủ trương, mục tiêu vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và sự kỳ vọng của nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48736
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.