Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48811
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn TP. HCM
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Trần, Phương Hải
Keywords: Kế toán quản trị
Phương pháp ABC
Cơ sở hoạt động
Sản xuất thép
TP. HCM
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.29-34
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trên cơ sở sử dụng việc kiểm định độ tin cậy Cronbach 's Alpha, kiểm định nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy, nhằm kiếm chứng các nhân tố ảnh hưởng đến việc việc vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn TP. HCM. Từ đó, đề xuất các kiến nghị, nhằm có thể vận dụng phương pháp này cho các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố bao gồm: Nhận thức của nhà quản trị; Kỹ thuật vận dụng; Trình độ nhân viên kế toán; Huấn luyện đào tạo; Nguồn lực thực hiện. Đều tác động cùng chiều đến việc vận dụng phương pháp chi phí ABC tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn TP.HCM, trong đó, nhân tố nhận thức của nhà quản trị tác động mạnh nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48811
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.