Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48816
Title: Giải pháp phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Lê, Hoằng Bá Huyền
Keywords: Thương mại
Hội nhập quốc tế
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.73-75
Abstract: Phát triển thương mại, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và địa phương nói riêng nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020, từ đó bài viết đề xuắt các giải pháp phát triển ngành thương mại địa phương trong giai đoạn tới, gồm có: i) Khuyến khich phát triển các loại hình tổ chức thương mại truyền thông và hiện đại; ii) Phát triển ngành dịch vụ thương mại trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với sản xuất; iii) Đẩy mạnh giải pháp thu hút vồn phát triển thương mại; iv) Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ; v) Đẩy mạnh giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại; vi) Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hài hòa, đồng bộ giữa hạ tầng thương mại hiện đại và truyền thống, giữa thị trường đô thị và nông thôn để xây dựng nên thương mại hiện đại và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48816
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.